VAIKO GLOBA

 

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys: laikinoji globa, nuolatinė globa.

         Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

         Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa.

        Globėjo pareigos: Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 • Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą.
 • Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi.
 • Auklėti vaiką.
 • Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.
 • Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams.
 • Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.
 • Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius.
 • Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Kas gali tapti globėjais? Vaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus. Pageidaujantis vaiką globoti jo artimas giminaitis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.

Asmuo, norintis tapti globėju, turi būti įvertintas ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką. Asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais, atranką ir mokymus organizuoja rajono (miesto) vaiko teisių apsaugos skyrius ar jo socialiniai partneriai.

       Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais:

 • Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.
 • Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
 • Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
 • Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų.
 • Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
 • Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.

      Jei Jūs norite tapti globėjais, Jums reikia: kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių ar į jo socialinius partnerius. Iš vaiko teisių apsaugos skyriaus ar jo socialinių partnerių Jūs gausite pirminę informaciją apie vaikų globą ir atrankos procesą. Vaiko teisių apsaugos skyrius ar jo socialiniai partneriai surinks informaciją apie Jūsų teistumą ir prašys Jūsų pristatyti reikiamus dokumentus dėl tinkamumo tapti globėjais. Vaiko teisių apsaugos skyriui arba jo socialiniam partneriui pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas, kuriame nurodoma pageidaujamų globoti ir auklėti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis. Sveikatos pažymėjimas 046a
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas.
 • Gyvenimo aprašymas (vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, adresas, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, darbo patirtis).
 • Pažyma apie šeimos sudėtį.
 • Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs.
 • Santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs.
 • Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia.
 • Teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium.
 • Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė).
 • Kartu su juo gyvenančių kitų asmenų sąrašas.
 • Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas.
 • Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas.
 • Dokumentai, įrodantys artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku.

Vaiko teisių apsaugos skyrius per 30 kalendorinių dienų:

1) Išnagrinėja asmens pateiktus dokumentus ir įvertina, ar jie atitinka keliamus reikalavimus.

2) Ištiria asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

3) Priima pirminės atrankos sprendimą dėl asmens tinkamumo būti globėju. Jei sprendimas teigiamas, per 6 mėn. Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialiniai partneriai organizuoja 30 val. mokymus, po jų ir po vizitų pareiškėjų šeimoje parengiama išvada apie vaiko būsimo globėjo pasirengimą globoti (būsimojo globėjo gebėjimų įvertinimas). Asmuo, patvirtintas tinkamu globoti vaiką, yra supažindinamas su galimais globoti vaikais.

Vaikui, globojamam šeimoje, jo globos laikotarpiu skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

Kiek laiko tęsiasi globa? Globa trunka iki vaiko pilnametystės, santuokos, emancipacijos, jei vaikas nėra grąžinimas į biologinę šeimą arba įvaikinamas.

         Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų: Jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

         Globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų: Jei jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

 

Jeigu Jūs svarstote apie savo galimybes globoti tėvų globos netekusį vaiką (-us) ir norite apie tai pasikalbėti su socialine darbuotoja, atliekančia šeimų, pageidaujančių globoti vaikus vertinimą bei vedančia būsimųjų globėjų mokymus, paskambinkite telefonu 8 609 80270