Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ atestuotos GIMK specialistės teikia šias paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti tėvų globos netekusius vaikus:

 • organizuoja globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • vykdo asmenų/šeimų pageidaujančių tapti globėjais, įtėviais, šeimynų dalyviais, parengimą pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programas ir atlieka jų pasirengimo įvertinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
 • atlieka asmenų/šeimų pakartotinį įvertinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
 • atlieka asmens tinkamumo įsivaikinti sutuoktinio/sutuoktinės vaiko įvertinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
 • atlieka asmenų/šeimos tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
 • atlieka artimųjų giminaičių, kuriems GIMK programos mokymai neprivalomi, įvertinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Teikia globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimoms šias paslaugas:

 • periodiškai organizuoja globėjų ir įtėvių savitarpio pagalbos grupes;
 • reguliariai kartą per mėnesį organizuoja globėjų/įtėvių tėvystės refleksijos grupes;
 • pateikia informaciją Vaiko gerovės centrui „Gynia“ apie Kauno rajono globėjams (rūpintojams) suteiktas paslaugas globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams, globojamiems ir įvaikintiems vaikams;
 • kompleksinių paslaugų projekto vykdymo laikotarpiu užtikrina psichologo, mediacijos paslaugų teikimą Kauno rajono savivaldybės globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams, globojamiems ir įvaikintiems vaikams;
 • kartą per metus organizuoja edukacinį/pramoginį renginį globėjams /įtėviams ir jų auginamiems vaikams;
 • teikia GIMK atestuoto darbuotojo konsultacijas globėjams/įtėviams;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba globojamiems ir įvaikintiems vaikams, globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams.

Vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą.

Bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

GIMK atestuotos specialistės Daiva Matulevičiūtė ir Dalia Bloznelienė.
El. p. paslaugosglobejams@gmail.com
Tel. 8 609 80270