GIMK

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programą sudaro:
1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa – grupiniai mokymai asmenims, norintiems tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį, kuriuos sudaro 7 temos.
2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa – grupiniai mokymai asmenims, norintiems tapti budinčiu globotoju, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį, kuriuos sudaro 6 temos.
3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa – grupiniai mokymai vaiko artimiesiems giminaičiams, norintiems globoti (rūpinti) vaiką, pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai (rūpybai) programos dalį, kuriuos sudaro 6 temos.
4. Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
5. Klausimynas.
6. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai).

Nuo 2008 m. iki 2018 m. Lietuvoje įgyvendinta globėjų ir įtėvių rengimo programa „Parent Resources for Information, Development and Education“ (PRIDE) pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. liepos 24 d. sutartį su JAV asociacija Child Welfare League of America (CWLA) dėl PRIDE programos licencijos. Nuo 2012 m. Lietuvoje PRIDE programa pavadinta „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas“ (GIMK).
Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

GIMK programos tikslai:
1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:
• Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
• Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
• Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
• Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
• Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.
2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Programa nesiekia ieškoti asmenų silpnybių ar neigiamų bruožų. Atvirkščiai – padeda pamatyti, kokiomis savybėmis asmenys gali didžiuotis ir kokios jų stipriosios pusės. Mokymų metu asmenys skatinami prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kad geriau suprastų save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga.
Reikia daug laiko ir energijos, kad būtų priimtas galutinis teisingiausias sprendimas. Sąmoningas ir apgalvotas sprendimas gali apsaugoti vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus (rūpintojus) ir įtėvius – nuo nesėkmių ir blogų patirčių.
Naujos programos įgyvendinimas neapsiriboja vien asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), teikti vaiko priežiūros paslaugas ar įvaikinti vaikus, rengimu. Tarnybos atestuoti asmenys taip pat teikia tęstinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, prisideda prie teigiamos visuomenės nuomonės apie globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą formavimo, vykdo asmenų, norinčių prižiūrėti, globoti (rūpintis) ar įvaikinti, paiešką.

Pasibaigus mokymams ir individualių susitikimų metu surinkus informaciją apie mokymų dalyvių gebėjimus, rengiama išvada. Dažniausiai išvada dėl pasirengimo įvaikinti ar globoti būna teigiama, bet pasitaiko ir neigiamų. Pastarosiose nurodoma, kokių gebėjimų būsimiems įtėviams (globėjams) stinga, taip pat sąlygos, kurias įvykdę, asmenys bus pasirengę įvaikinti (globoti). Pavyzdžiui, asmuo turi lankyti psichologo konsultacijas ir jų metu rasti atsakymą į klausimą, dėl kokių priežasčių jis negalėjo įvardyti savo tėvo teigiamų savybių. Norintiesiems įvaikinti ar globoti, įvykdžiusiems nurodytas sąlygas, parengiama teigiama išvada. Pagal GIMK programą, kaip minėta, laikomasi tausojančios pozicijos norinčių įvaikinti (globoti) šeimų atžvilgiu ir orientuojamasi į aukštą parengimo kokybę. Svarbiausia – asmuo, norintis globoti vaiką ar įvaikinti, turi būti pasirengęs gyvenimo pokyčiams. Priešingu atveju kelias į globą ar įvaikinimą gali baigtis.

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotų asmenų paslaugų įkainiai

TAA paslaugų įkainiai

 Autoriai: Mariami Silagadze, Elvinas Kaminskis, Elina Kravtseva.

Autoriai: Mariami Silagadze, Elvinas Kaminskis, Elina Kravtseva.