GIMK

GIMK- tai globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programa, pagal kurią rengiami vaikų globėjai ir įtėviai mūsų šalyje.

Ši programa anksčiau vadinosi PRIDE. Išvertus iš anglų kalbos tai reiškia tėvų informacijos, tobulinimosi ir mokymosi šaltinius. Ši programa sėkmingai vykdoma daugelyje pasaulio šalių. Programoje sukaupta JAV ir kitų pasaulio šalių praktikų ir teoretikų patirtis. Ji sukurta tam, kad būtų pagerinta paslaugų, teikiamų globojančioms ir įvaikinusioms šeimoms, kokybė.

Rengiant globėjus ir įtėvius pagal šią programą, taikoma standartizuota ir nuosekli sistema, kuri padeda atrinkti, įvertinti ir parengti šeimas. Pagal šią programą joms taip pat teikiama tęstinė profesionali pagalba. Programos universalumą apibūdina tai, kad pagrindinis dėmesys skiriamas gebėjimams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti ar įsivaikinti vaiką.

Lietuva įsigijo PRIDE naudojimo mūsų šalyje licenciją 2007 m. Mokymai pagal šią programą prasidėjo 2008 metais. 2011 metais PRIDE buvo pervadinta kitu vardu, ji tapo programa GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).
Rengti globėjus ir įtėvius pagal šią programą gali tik atestuoti specialistai, kuriems suteikiama teisė rengti globėjus, įtėvius bei teikti jiems tęstines paslaugas pagal šią programą. Tokių atestuotų socialinių darbuotojų Lietuvoje yra 170.

Svarbi GIMK mokymų nuostata – viską pradėti nuo savęs. Būsimi globėjai ir įvaikintojai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su socialiniu darbuotoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įtėviais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Juk labai svarbu priimti teisingą galutinį sprendimą .

Visas GIMK programos kursas būsimiesiems globėjams ir įtėviams trunka apie tris-keturis mėnesius. Per šį laikotarpį asmenys, ketinantys įvaikinti ar globoti, turi išklausyti 10 užsiėmimų šiomis temomis:

  1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK
  2. Darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime
  3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku
  4. Raidos poreikių tenkinimas ir ryšiai
  5. Raidos poreikių tenkinimas
  6. Savosios vertės pajautimas ir šeimos ryšių stiprinimas
  7. Auklėjimas
  8. Pastovių ryšių stiprinimas
  9. Pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas)
  10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

Mokymų metu organizuojama ne mažiau dviejų apsilankymų būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų namuose. Mokymų dalyviai taip pat atlieka namų darbus, kuriuos vėliau aptaria ir analizuoja kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais individualių ir/ar grupinių užsiėmimų metu.

Nuo 2011 m. Lietuvoje vykdomi Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal programą GIMK.

Tęstinė globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programa skirta globojančių ar įvaikinusių vaikus šeimų mokymui bei palaikymui. Rūpintis vaikais, kurių raidos poreikiai nebuvo tinkamai tenkinami, nėra lengva. Globėjai ir įtėviai neretai teigia, kad pagalba ypač reikalinga tada, kai šeimoje atsiranda vaikas. Tuomet šeimoms svarbi ne tik nauja informacija kaip auklėti vaiką, padėti įveikti sunkumus, kurie atsirado dėl anksčiau globotinio ar įvaikio patirtų traumų ar nepriežiūros, bet ir palaikymas. Dažnai šeimos, auginančios globojamus ar įvaikintus vaikus, pačios siekia dalytis patirtimi ir bendrauja tarpusavyje.

Tęstinę globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programą sudaro dešimt dalių. Visos mokymo programos trukmė – 84 valandos. Pagal šeimos poreikį patys atestuoti socialiniai darbuotojai sprendžia, kaip organizuoti mokymus ir kokias temas jų metu nagrinėti.

Gali būti tokios tęstinės globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programos temos:

I dalis Rizikos grupių vaikų vystymosi poreikių tenkinimo pagrindai
II dalis Drausmės reikšmė vaiką globojant, auklėjant ir tenkinant jo vystymosi poreikius
III dalis Lytinio ugdymo klausimai
IV dalis Pagalba vaikams, esant seksualinės prievartos požymiams ir simptomams
V dalis Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas
VI dalis Dirbk kaip profesionalios komandos narys
VII dalis Vaikų asmeninės ir kultūrinės tapatybės skatinimas
VIII dalis Ilgalaikių ryšių skatinimas
IX dalis Gebėjimas taikyti globėjų patirtį

Kiekviena tema turi po 1-4 užsiėmimus, kurie nagrinėja aktualias globėjas ir įtėviams temas bei skatina juos dalintis patirtimi: džiaugsmais ir sunkumas.

 Autoriai: Mariami Silagadze, Elvinas Kaminskis, Elina Kravtseva.

Autoriai: Mariami Silagadze, Elvinas Kaminskis, Elina Kravtseva.