EnglishLithuanian

Duomenų apsauga

Paramos šeimai centras „Darnūs namai“ vykdydamas savo veiklą ir teikdamas savo paslaugas šeimoms bei vaikams tvarko asmens duomenis ir yra pateiktų asmens duomenų valdytojas.

Įstaiga savo veikloje tvarko šiuos asmens duomenis:

 • kandidatų ir darbuotojų bei darbuotojų artimųjų duomenis darbuotojų atrankos, personalo administravimo ir darbo užmokesčio bei buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais;
 • teikiant mokymo, švietimo, vertinimo ir kitas paslaugas būsimiems įvaikintojoms ir globėjams (rūpintojams), įstaiga tvarko paslaugos gavėjų bei įstaigos atestuotų socialinių darbuotojų bei psichologų duomenis šių paslaugų suteikimo tikslais;
 • teikiant kompleksines paslaugas šeimoms, įstaiga tvarko paslaugų gavėjų, jų vaikų bei kitų šeimos narių duomenis šių paslaugų suteikimo tikslais;
 • įstaiga tvarko pareiškėjų, kurie kreipėsi į įstaigą asmens duomenis, jų prašymų nagrinėjimo tikslais;
 • įstaiga tvarko asmens duomenis gautus sudarant ir vykdant viešųjų pirkimų ir kitas sutartis, viešųjų pirkimų organizavimo, sutarčių sudarymo bei jų vykdymo tikslais;
 • siekdama viešinti savo veiklą, gavusi asmenų sutikimus, įstaiga tvarko darbuotojų ir paslaugų gavėjų duomenis;
 • siekdama užtikrinti teisės aktų reikalavimus asmens duomenų apsaugai, įstaiga tvarko duomenų subjektų sutikimų ir informavimo duomenis.

Tvarkydamas asmens duomenis paramos šeimai centras „Darnūs namai“ vadovausi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • Duomenys renkami ir tvarkomi tik iš anksto aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Duomenų kiekio mažinimo principas;
 • Duomenų tikslumo principas;
 • Duomenų saugojimo trukmės ribojimo principas;
 • Duomenų saugumo užtikrinimo principu.

Siekdamas užtikrinti asmens duomenų saugumą, paramos šeimai centras „Darnūs namai“ įgyvendina technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones. Įstaigos vadovai ir darbuotojai supranta asmens duomenų apsaugos svarbą ir yra apmokyti šioje srityje.

Informuojame, jog kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenis mes tvarkome turi teisę pateikus prašymą:

 • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti duomenis;
 • reikalauti laikinai apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 • pateikus prašymą bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui.
 • Kilus abejonėms dėl tvarkomų asmens duomenų teisėtumo, jūs galite pateikti skundą VšĮ „Darnūs namai“ arba tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes esame pasiruošę atsakyti į jums kilusius klausimus dėl asmens duomenų Savo paklausimus ar prašymus įgyvendinant duomenų subjekto teises jūs galite pateikti telefonu +370 678 70558 arba elektroniniu paštu: paramaseimai@darnus-namai.lt. Taip pat atvykus (besikreipiant raštu) į mūsų įstaiga