EnglishLithuanian

Akredituotos paslaugos Kauno rajono gyventojams

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi ir Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Kauno rajono savivaldybė suteikė teisę VšĮ „Darnūs namai‘‘ trejus metus, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje  teikti šias akredituotas  paslaugas nuo 2022 iki 2025 m.:

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI

Tai atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Paslaugos gavėjų grupė – Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys ir besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų steigėjais, dalyviais tapti asmenys

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGA

Tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Paslaugos gavėjų grupė – socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; vaikai su negalia ir jų šeimos; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos; kiti asmenys ir jų šeimos.

PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS PASLAUGA

Tai paslauga, tai pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Paslaugos gavėjų grupė:

  • Vaikai su negalia ir jų šeimos,
  • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,
  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,
  • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,
  • socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,
  • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,
  • smurtautojai,
  • kiti asmenys ir jų šeimos.

Dėl akredituotų paslaugų gavimo kreiptis į Kauno rajono savivaldybę.