EnglishLithuanian

Intensyvi krizių įveikimo pagalba vaikams

Šių, pradėtų teikti 2020 m. paslaugų gavėjai – vaikai, kuriems yra nustatyti emocijų ir elgesio sutrikimai ir / ar turintys kitų sunkumų: mokyklos nelankymas, bendravimo sunkumai, agresyvus, smurtinis elgesys, vagiliavimas, bėgimas iš namų, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir pan., bei jų šeimos nariai. Iš viso paslaugų gavėjų – 30 vaikų bei jų šeimos nariai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai).

Paslaugų teikimo tikslas – padėti emocijų ir elgesio sutrikimų ar / ir kitų sunkumų turintiems vaikams įveikti sunkumus, trukdančius asmens socializacijai ir saviraiškai bei grąžinti vaikus į jų natūralią socialinę aplinką.

Paslaugos yra teikiamos su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimu, pirmenybę teikiant paslaugų gavėjams, kurie nėra motyvuoti, nesugeba ar negali patys išspręsti savo problemų, susidoroti su kylančiais sunkumais. Metinės paslaugų apimtys – 12 mėn. Už suteiktas paslaugas yra mokama kas mėnesį, pagal nustatytus mėnesinius (paslaugų) įkainius paslaugų teikėjui, pagal pateiktas sąskaitas – faktūras per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos.

Paslaugų sudėtis:

  • Psichologo konsultacijos vaikams ir/ar sisteminės šeimos konsultacijos, siekiant padėti vaikui (ir/ar šeimai) išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus;
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikui ir/ar šeimai – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų;
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos vaikui (ir/ar šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias vaiko (ir/ar šeimos) problemas (teisines, sveikatos ir kt.), tvarkant dokumentus, užrašant pas specialistus, tarpininkaujant tarp vaiko (ir/ar šeimos) ir jo aplinkos (ugdymo įstaigų, kitų institucijų, specialistų, asmenų);
  • Intensyvi krizių įveikimo pagalba – pagalbos suteikimas ir organizavimas vaikui (šeimai), atsidūrusiam krizinėje situacijoje;
  • Šeimos mediacijos paslaugos – pagalba konfliktuojantiems šeimos nariams, siekiant padėti taikiai išspręsti ginčą tarpininkaujant mediatoriui.
  • Priklausomybės konsultavimo paslaugos – esant poreikiui teikiamos vaikui ir/ar jo šeimai;
  • Savitarpio paramos grupės vaikams (veda psichologas + soc. darbuotojas / soc. pedagogas) ir / ar savitarpio paramos grupės tėvams.

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.