Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas Kauno rajone gyvenančioms šeimoms, kurios nėra įrašytos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ĮS-1657 buvo patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos partneris – VšĮ „Darnūs namai, kuris vykdys Bendruomeninių šeimos namų funkciją, t. y. organizuos ir koordinuos paslaugų teikimą šeimai, informuos ir konsultuos Kauno rajone gyvenančias šeimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai ir apie kitas aktualias Savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas. Taip pat vykdys pozityvios tėvystės mokymus, teiks psichosocialinę pagalbą, mediacijos, vaikų priežiūros paslaugas, pavėžėjimo paslaugas.

Pozityvios tėvystės mokymai bus vykdomi taikant Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programą, kuri yra parengta bendradarbiaujant Nyderlandų tyrimų institutui PI Research ir VšĮ Bendruomenių kaitos centrui. Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programa yra praktinė, siekianti, kad tėvai įgytų pozityvų požiūrį auginant ir auklėjant savo vaikus, bei specifinių žinių ir praktinių vaikų elgesio skatinimo ir drausminimo būdų. Programa siekiama paskatinti gerus santykius tarp vaikų ir tėvų, užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus bei užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms. Mokymai bus organizuojami šioms grupėms – nėščios moterys ir jų vyrai; tėvai, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus; tėvai, auginantys vaikus iki 11 metų; tėvai auginantys vaikus nuo 12 iki 18 metų; tėvai, auginantys sveikatos sutrikimų ar negalią turinčius vaikus; kuo arčiau jų gyvenamosios vietovės. Pasibaigus grupės darbui, bus siekiama sutelkti tėvų savipagalbos grupes (šeimos klubus), apmokant tėvus savanorius, kurie organizuotų tėvų susitikimus aktualiais tėvams klausimais kartą per mėnesį savo seniūnijoje. Siekiant užtikrinti tėvų, lankiusių mokymų grupes paramos tęstinumą, numatyta kartą per mėnesį organizuoti specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, psichiatrų, medikų, teisininkų ir kt.) paskaitas-diskusijas, kurių metų tėvai galėtų gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus auginant ir auklėjant vaikus. Gyventojai bus kviečiami dalyvauti užsiėmimuose, kuo arčiau jų gyvenamosios vietovės, t. y. Kauno rajoną suskirsčius į 4 paslaugų teikimo zonas pagal teritorinį seniūnijų išsidėstymą.

Taip pat bus teikiama psichosocialinė pagalba žmonėms, išgyvenantiems netektis, skyrybas, turintiems įvairias priklausomybes (nuo alkoholio, narkotikų, lošimo, kompiuterio ir pan.), susiduriantiems su smurto, vaikų auklėjimo ar tarpusavio santykių problemomis. Bus laikomasi individualumo ir įgalinimo principo – siekiama, kad asmuo išmoktų spręsti konfliktines ir/ar krizines situacijas, sąmoningai prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus, savo gyvenimo kūrimą. Psichosocialinė pagalba bus teikiama visų 25 seniūnijų gyventojams pagal poreikį. Nustačius, kad šeimoje, kurioje vyksta krizė auga paauglys, kuriam reikia psichosocialinės pagalbos – numatytos paauglių grupės pagal poreikį (socialinių įgūdžių lavinimo, savigarbos skatinimo ir kt.). Preliminarus šios paslaugos gavėjų skaičius – 370 asmenų.

Šeimoms bus teikiama mediacijos paslauga siekiant taikaus tarp šeimos narių ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo. Susitikimo metu bus siekiama taikaus bendravimo tarp šeimos narių (vyro ir žmonos) iškilus konfliktinėms situacijoms, kurį stebės mediatorius. Mediatorius susitikimo metu nepriims jokio sprendimo, kuris būtų privalomas abiems tėvams, neduos patarimų, nesiūlys terapijos, tačiau stengsis sukurti saugią, neutralią aplinką ir padės vesti konstruktyvias derybas bei priimti abiem šalims priimtinus sprendimus. Vienas svarbiausių šeimos mediacijos tikslų – apsaugoti vaiko interesus. Paslaugos bus teikiamos visų Kauno rajono seniūnijų gyventojams pagal poreikį.

Numatome teikti vaikų priežiūros paslaugas vaikams nuo trejų metų iki kol pradės lankyti mokyklą, tuo metu, kai jų tėvai (įtėviai, globėjai) gaus pozityvios tėvystės įgūdžių mokymų paslaugą, individualias psichosocialines konsultacijas ar meditacijos paslaugą. Tokiu būdu sudarysime galimybes tėvams, kuriems šios paslaugos yra aktualios, tačiau kurie negali jomis pasinaudoti dėl to, kad nėra kur palikti vaikų. Preliminarus šios paslaugos gavėjų skaičius – 150 asmenų.

Pavėžėjimo paslaugą numatome teikti, jei šeimai ar asmeniui nėra pakankamų galimybių naudotis asmeniniu transportu ar viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba yra, bet jis neužtikrina, kad paslaugų gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta apimtimi, laiku). Esant poreikiui šeimai ar asmeniui bus suteikiama pavėžėjimo paslauga.

Iš viso kompleksines paslaugas siekiama suteikti 425 asmenims. Paslaugų gavėjai bus atrenkami, atsižvelgiant į šeimų prašymus, seniūnijų socialinio darbo organizatorių, mokymo ir ugdymo įstaigų, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

 

Registracija ir informacija: 867870558