EnglishLithuanian

Vaikų globa ir įvaikinimas

Kaip tapti globėjais?

 • žingsnis.  Sprendimo priėmimas.

  Informacijos surinkimas, konsultacijos.

 • žingsnis.  Sveikatos pažyma.

  Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos 046a formos gavimo.

 • žingsnis.  Dokumentų pateikimas. 

 Kreiptis į savo gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos šeimoje procedūra. 

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas
 • Sveikatos pažyma 046a formos
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju
 • žingsnis.  Laukimas.

  Jūsų dokumentai bus persiųsti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui. Specialistai išnagrinės jūsų prašymą. Tai užtruks ilgiausiai 20 dienų.

 • žingsnis.  Kvietimas į mokymus.

  Gavus teigiamą pradinį dokumentų vertinimą Globos centras pakvies Jus ir Jūsų sutuoktinį ar kartu gyvenantį santuokos neįregistravusį asmenį į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys Jūsų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi visiems norintiems globoti vaiką. Jeigu mokymai artimiausiu metu nevyks jūsų mieste ar rajone, prašykite, jog būtumėte siunčiami juos išklausyti į artimiausią savivaldybę.

 • žingsnis.  Išvados globai gavimas.

 Asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui išklausius mokymus, per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, specialistai parengs išvadą* dėl pasirengimo vaiko globai.

 • žingsnis.  Laukimas ir sprendimo priėmimas.

  Pasirašius teigiamą išvadą, jus lydės laukimas skambučio iš globos centro su pranešimu, jog jūsų globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams, supažindinimas su dokumentine informacija, vėliau – susitikimai ir sprendimo priėmimas.

 Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jūs aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

 *Teigiama išvada dėl pasirengimo globoti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos.

Globėjais gali būti:

 • Vieniši, susituokę ar partnerystėje gyvenantys
 • Neturintys ir turintys vaikų
 • Amžius 21-65 m.
 • Sąlygas vaikui augti (būstas nebūtinai turi būti nuosavas)

Dėl tinkamumo globoti vertinami ne tik žmonės, ketinantys globoti vaikus, bet ir kartu su jais gyvenantys vyresni nei 16 m. asmenys. Jų prašoma pateikti rašytinį sutikimą dėl vaiko globos bei atitinkamos formos medicininę pažymą (forma Nr. 046/a), kuri pagrįstų, jog asmuo neturi  psichikos ir elgesio sutrikimų ar neserga kitomis ligomis, dėl kurių vaiko globa nebūtų galima. Taip pat  bus vertinamas tiek norinčio globoti vaiką, tiek kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų teistumas ir administraciniai nusižengimai.

Svarbu!

 Dėl globėjo, kurio sutuoktinis ar kartu gyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo arba kiti kartu gyvenantys vyresni kaip 16 metų asmenys neatitinka nustatytų reikalavimų, skyrimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius sprendžia, įvertinęs šių asmenų sveikatos sutrikimo pobūdį, pavojingumą ir atsižvelgęs į vaiko interesus.

Kaip tapti įtėviais?

1 žingsnis. Kur kreiptis?

 Turite kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių savo rajono savivaldybėje

2 žingsnis. Kokius dokumentus pateikti?

Turite pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą įvaikinti;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • medicininį pažymėjimą (formą Nr. 046/a).

3 žingsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas.

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius patikrins:

 • ar nesate teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
 • ar Jums nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
 • ar nebuvote vaiko globėjais (rūpintojai) ir globa (rūpyba) nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;
 • ar nesergate ligomis, dėl kurių negalėtumėte įvaikinti vaiko;
 • ar Jūs ir kartu gyvenantys asmenys nebuvote teisti už tyčinius nusikaltimus, dėl kurių negalėtumėte įvaikinti vaiko.

  4 žingsnis.  Mokymai būsimiems įtėviams.

 Jeigu nebus nustatyta aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti įtėviais, Globos centras pakvies Jus į mokymus. Mokymai susideda iš: 7 mokymų temų (grupės užsiėmimai vyks Globos centre 1 kartą per savaitę); ne mažiau kaip 2 individualių susitikimų Jūsų namuose. Globėjų ir įtėvių rengimo specialistai grupių ir individualių susitikimų metu vertins Jūsų gebėjimus tenkinti vaiko poreikius, Jūsų motyvus įvaikinti ir padės atskleisti šeimos galimybes    bei pasirengimą įvaikinti vaiką.

5 žingsnis. Išvados apie asmens pasirengimą įvaikinti parengimas.

 Globėjų ir įtėvių rengimo specialistai parengs išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti. Susipažinę su išvada, ją  pasirašysite.

Vieną išvados egzempliorių gausite Jūs, kitas bus pateiktas teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui.

Išvada galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo datos.

6 žingsnis. Įrašymas į norinčių įvaikinti sąrašą.

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl pasirengimo įvaikinti, priims sprendimą įrašyti Jus į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

7 žingsnis. Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.

 Tarnyba, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi įvaikintojų, įrašytų į Sąrašą, lūkestį dėl vaiko, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius įvaikintojus.

Tarnyba apie Jūsų šeimos parinkimą konkrečiam vaikui informuos Jus raštu. Informaciniame rašte bus pateikta informacija apie vaiką. Jūs turėsite teisę susipažinti su vaiku.

Savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti pasiūlytą vaiką turėsite pateikti raštu.

(Šeima, pateikusi motyvuotą atsisakymą dėl parinkto vaiko, laukia kito galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo pagal šeimos nurodytą lūkestį vaikui.)

8 žingsnis.  Teisminis procesas dėl įvaikinimo.

  Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turėsite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo. Teisme byla dažniausiai išnagrinėjama per vieną teismo posėdį. Teismo posėdis yra uždaras. Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama. Teismo posėdžio metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems įstatymo keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus.

Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo, dėl naujo vaiko gimimo liudijimo Jūs turėsite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą.

Svarbu!

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka, įtėviai turi teisę gauti:

 • tėvystės išmoką;
 • vaiko priežiūros išmoką.

Išmokų dydžiai priklauso nuo asmenų draudžiamųjų pajamų dydžio.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, įtėviai turi teisę gauti:

 • vienkartinę išmoką vaikui. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, mokama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (506 Eur) vienkartinė išmoka vaikui;
 • išmoką vaikui. Kiekvienam vaikui iki 18 metų arba vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 23 metai, mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;
 • išmoką įvaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (sprendimą vykdant skubiai – nuo jo vykdymo pradžios) mokama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jampagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą paskirta vaiko priežiūros išmoka ir jos dydis yra ne mažesnis už 8 bazines socialines išmokas.

 Per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei arba įtėviui suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.

 Pagal šeimos pasirinkimą įmotei, įtėviui, senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sukanka treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Asmenys, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

 Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, įvaikinusiems vyresnius nei 3 metų vaikus, suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti.